Kurs i bruk av eigne nettsider

Invitasjon til kurs synlegheit på nett 1

Hyllestad Næringsråd er ein aktiv medspelar i omstillingsarbeidet i Hyllestad. I 2014 betyr det i praksis at styret i næringsrådet er prosjekteigar og styringsgruppe for tre prosjekt: Synleggjering av lokal næringsliv (P24), kompetanseheving av lokalt næringsliv (P30) og reiselivsutvikling (P26). Dei to første prosjekta er det hovudstyret som har ansvar for, det siste er det styret i reiselivslaget i næringsrådet som tek seg av.

I kompetansehevingsprosjektet vert det lagt opp til ein aktiv og innhaldsrik haust, der ein får inn dei fremste kurshaldarane på sine felt. Tema for kursa er valde ut av medlemmane i næringsrådet, gjennom fleire kartleggingsrunder i regi av omstillingsorganisasjonen. Første kurs ut er bruk av eigne nettsider. Kurset passar for alle som driv bedrift, eller som er i oppstartsfasen – og både for dei som nettside i dag, og dei som planlegg å få på plass ei. Datoane for kurset er 12. og 13 september, altså ei todagarskurs. Kursstad er Leirvik Kro, og eigendel er kr. 1000,-. 

For påmelding, ta kontakt med Frank Jarle Stølen i omstillingsorganisasjonen på telefon 92669956 eller e-post frank.jarle.stolen@hyllestad.kommune.no. Det er begrensa tal plassar, og førstemann til mølla gjeld. 

Framtidsfylket si karrieremesse i Bergen

This slideshow requires JavaScript.

Onsdag 13. februar sette HNR sine utsende, Joakim Systaddal og Halvar Horne, kursen for Bergen og karrieremessa til Framtidsfylket. HNR har delteke på desse dei siste åra, og det er alltid godt frammøte og mange interesserte innom standen vår. I år hadde alle frå Hyllestad koordinert seg, og der var representantar frå Hyllestad kommune, Havyard og HNR.

I tillegg til sjølve messa, hadde fotballklubben for utflytta HAFS-ungdom i Bergen, Krabbetor, arrangert fotografering av alle som ynskjer å syne si støtte for Dale vidaregåande. Denne seansen fann stad på Den Blå Steinen, og samla kring 130 ungdommar. Det er eit imponerande engasjement rundt den viktig skulen, det synes òg mellom dei som oppheld seg i Bergen.

Vi hadde ein veldig gjevande dag på stand, og har aldri før opplevd så mange motiverte og konkrete henvendingar. Det er tydeleg at konseptet til Framtidsfylket har fått eit godt fotfeste, avviklinga går på skinner, og dei frammøtte er veldig klar over kva dei deltek på. Vi merka spesielt stor interesse for arbeidsplassar knytt til Hyllestad Utviklingspark, og mange fekk med seg brosjyra med nettadresse og kontaktinformasjon.

Det er ein positiv driv over Hyllestad for tida, og vi merka at folk tok seg god tid og stilte gode spørsmål, ikkje berre til oss, men òg til Hyllestad kommune og Havyard. Vi merkar òg at fleire kjenner til oss gjennom omtale no enn før, det er viktig og bra.

Eit synleg næringsliv

3434_10151428081836055_869815273_n

Dei siste åra har HNR hatt fokus på synleggjering av medlemsbedriftene. Styret har prioritert dette arbeidet, og sidan 2011 har det vore ein del av handlingsplanane for kva næringsrådet skal drive med. Dei viktigaste arenaane i så måte har vore ulike messer, i tillegg til dei digitale kanalane som vi nyttar gjennom heile året. Først og fremst har karrieremessene til Framtidsfylket vore gode og relevante.

Dei siste åra har vi invitert med medlemmane på stand. HNR betalar for standplassen, så må bedriftene stille med eigeninnsats i form av tid til å vere med. Vi har frå tid til anna hatt med enkeltbedrifter, men som regel har det vore representantar frå styret som har delteke på desse messene. I 2012 var vi med på Framtidsfylket sine messer i Trondheim, Bergen og Sogndal. I tillegg var vi medarrangør og på plass på vårt eige HAFS-treff i Bergen, eit fellesarrangement som for første gang involverte næringsliv og kommunane i heile HAFS-regionen.

I store delar av vår region har vi ei utfordring med å rekruttere rett arbeidskraft. Både i vår medlemsmasse, men òg i våre søsterorganisasjonar i nabokommunane. Det er eit paradoks, då vi veit at mange som vurderer å flytte heim oppgjer nettopp mangelen på arbeidsplassar som ei av utfordringane for å kunne realisere heimflyttinga. Noko av dette handlar nok om at typen arbeidsplassar ikkje alltid passar overeins, men ein del av det handlar nok òg om at dei lokale bedriftene ikkje er gode nok på å formidle kor spennande og utfordrande arbeidsplassar vi har.

Deltaking på desse messene, der ein får treffe aktuelle arbeidssøkande ansikt til ansikt, er ein god stad å starte. Vi håpar at endå fleire av våre medlemsbedrifter ser dette som nyttig, og set av noko av tida si på dette. Det kan fort bli ei svært fornuftig investering i framtida.

I år skal det i tillegg til karrieremessene til Framtidsfylket vere ein lokal utgåve for yngre HAFS-ungdom i Fjalerhallen. Det er her dei første positive relasjonane skal skapast, og kanskje kan ein påverke nokre gode emne til å ta ei utdanning ein har bruk for?

HAFS-messa i Fjalerhallen går av stabelen 5. februar. Så kjem karrieremessa til Framtidsfylket den 13. februar, og 5. og 6. mai i Oslo. Vi vil vere på plass for å syne fram kva Hyllestad har å by på, og ynskjer kjende og ukjende velkomne innom standen vår!

Satsing i Skifjorden

Godt nyttår til alle med interesse for næringslivet i Hyllestad!

Det rører seg i næringslivet i kommunen vår for tida. Gjennom hausten 2012 har det vore enormt mykje aktivitet i næringsarbeidet i kommunen. Så mykje at det er så vidt at det arbeidande styret har klart å handtere alt som vi burde vere ein del av. Heldigvis er det kommunale næringsapparatet betre enn nokon gang, og samspelet mellom næringsrådet og omstillingsorganisasjonen har vore veldig godt.

Spesielt ytre delar av kommunen har vakna til liv, etter å ha vore prega av negative trendar ei tid. Ein kan starte med å dra fram Roar Nordbø, som gjennom sitt kontinuerlege utviklingsarbeid er med på å skape utvikling, liv og røre i Sørbøvågområdet. I tillegg til butikken, er han ein av pådrivarane for at reiselivssatsinga skal løftast fram. Som eit resultat av denne satsinga, har ein i år lukkast med å etablere eit reiselivslag. Dette har det vore i kommunen før, men det har av ulike årsakar dødd ut. Denne gangen er organiseringa annleis, det skal vere ei interessegruppe under paraplyen til HNR. Sjå elles eige innlegg om dette laget.

Gjennom arbeidet med reiseliv, har styret i HNR blitt kjent med nokre svært spanande framtidsplanar, og det ser ut som at idylliske Skifjorden skal ta rolla som motor i den vidare utviklinga av det lokale reiselivet. I Firda på nyttårsaftan kunne ein lese om Sognefjord Boating AS, eit nyetablert selskap som skal drive båtutleige med utgangspunkt i Skiveneset. Vidare er Magnar Eide, utflytt Hyllestading busett på Sotra, engasjert i reiselivssatsinga, og vurderer å utvide familiebedrifta han driv med utleige på Eide i dag. Til  slutt vart både omstilling, næringsråd og andre interesserte inviterte med på workshop i grendahuset i Skifjorden. Initiativtakaren til denne var utflytta Skifjording Rolf Risnes, som òg går med konkrete planar om å vidareutvikle den turistnæringa som familien hans driv på Bjørnestad i Skifjorden.

Styreleiar i HNR, samt Rune Thorsnes frå omstillingsorganisasjonen var med på Workshopen til Rolf. Det var ein svært positiv dag, der ein diskuterte både langsiktige og meir handgripelege målsetjingar. Det som var spesielt kjekt med denne, er at ein har valgt å gå ope og breitt ut, slik at alle som vil vere med å få til noko er velkomne. Vi er med i prosessen, og ynskjer å vere fasilitator for at her kan bli nyskaping, aktivitet og arbeidsplassar på sikt, og lovar å oppdatere med nytt både her, og på Facebooksida vår.

Styreleiaren

Etablering av reiselivsgruppe i Hyllestad

Gjennom det tidlegare omtala prosjektet som næringsrådet har køyrt i år, har ein identifisert reiselivsnæringa som ei gruppering som har vilje og potensiale til vekst. Dette høver godt inn i omstillingsarbeidet i kommunen, der reiseliv truleg vil bli ein viktig del av det ein skal jobbe med i året som kjem. Undervegs i arbeidet har ein avdekka eit behov for ei lokal organisering av dei som arbeider med reiseliv i kommunen. Dette er ikkje meint som eit alternativ til dei organisasjonane som alt finst, men eit forsøk på å få meir aktivitet og samhandling lokalt.

Etter nokre runder der prosjektleiar og styret saman med aktørar frå næringa har diskutert korleis ein skal gjere dette, har ein landa på at dei reiselivsverksemdene som ynskjer å satse skal danne ei reiselivsgruppe i Hyllestad Næringsråd. Etableringa og konstitueringa av denne gruppa fann stad tysdag 6. november, etter at næringa sjølv valde ei styringsgruppe. Mona Birkeland vart valt til leiar av gruppa, som i tillegg inneheld Sylvi Helene Sundgot, Oddvar Hatlem, Roar Nordbø og Lisa Giil. Styreleiar i næringsrådet og prosjektleiar deltok i møtet, og er særs godt nøgde med både engasjement og kvaliteten i gruppa.

Vi har god grunn til å tru at denne gruppa kan bidra positivt til å skape meir aktivitet innanfor reiselivsnæringa i Hyllestad, og samstundes ta ei koordinerande rolle for best mogeleg å sjå samanhengen mellom alt som skjer lokalt og regionalt som involverar næringa. Det vert uansett veldig spanande å fylgje gruppa sitt arbeid fram mot årsmøtet i næringsrådet, der ein vil ta stilling til ei meir permanent organisering.

Haustfest og folkemøte

Fredag 26. oktober inviterar Hyllestad Næringsråd til haustfest saman med omstillingsorganisasjonen i Hyllestad. Haustfesten vert lagt opp som eit ope folkemøte, der alle med interesse for næringsutviklinga i Hyllestad er velkomne. Vår hovudinnleiar denne kvelden er fylkesdirektøren for næring i Sogn og Fjordane, Jan Heggheim. Han vil orientere om sine tankar rundt næringsutvikling i småkommunar som Hyllestad, samt gje ei vurdering av korleis ein kan drive vellukka omstilling i Hyllestad.

Vidare vert dette ein god anledning for folket i kommunen til å få siste nytt frå det nye næringsområdet på den gamle verfttomta, Hyllestad Utviklingspark. Tore Bråstad er salsansvarleg for selskapet, og vil legge fram informasjon om sitt arbeid så langt, og kva som er selskapet sine tankar og visjonar for framtidig aktivitet. Til slutt vil Terje Nilsen orientere om vegen vidare, samt kva som har skjedd gjennom året av utviklingsarbeid i kommunen.

Totalt sett er det lagt opp til ein innhaldsrik kveld, som er vel verdt å få med seg for dei som bryr seg om og meinar noko om korleis Hyllestad skal sjå ut i framtida. For dei som er uroa for gullrekka og tacoen, så kan vi anbefale NRK sitt nye web-TV og forsikre om at det vert gode høve til å få i seg næring under dette møtet.

Vel møtt!

Vel gjennomført bytreff!

This slideshow requires JavaScript.

Som vi tidlegare har skrive litt om, så var det duka for utflyttartreff i Bergen på fredag 19. oktober. For første gang var alle HAFS-kommunane samla bak denne hendinga, som dei alle har drive litt med kvar for seg i fortida. Om lag 150 ungdommar med røter eller andre forbindingar til HAFS-regionen fekk besøke eit rikt utval av stands, høyre føredrag frå Harald Rønneberg, ete tapas og sosialisere, dei siste akkompagnert av medbrakte trubadurar.

Hyllestad Næringsråd hadde eigen stand. Vi stod attmed Hyllestad kommune, og i tillegg til styreleiaren, var Åm Sognnes Bygdeservice på plass for å svare på spørsmål om korleis det er å starte for seg sjølv i Hyllestad. I tillegg var HAFS Elektro & Røyr og Havyard-selskapa i Leirvik på plass med eigen stand. Gjennom heile kvelden opplevde vi god trafikk til vårt område, og det var som alltid veldig kjekt å helse på nye og gamle kjente frå Hyllestad og omlandet. Vi merkar at det høge aktivitetsnivået i Hyllestad blir lagt merke til, og hadde fleire gode samtalar om det å starte for seg sjølv, flytte heim og kvalitetane med å bu i Hyllestad.

Vårt mål med denne deltakinga er ikkje å få folk til å love å kome heim ved første anledning. Vi synst det er spanande å høyre om dei mange og ulike utdanningsløpa, og om planane om å reise, jobbe i spennande bedrifter i og utanfor Noreg, og om det gode bylivet. Vi er på HAFS-treffet først og fremst for å halde kontakten, syne at vi finst, og svare på dei spørsmåla som gjerne kan vere vanskeleg å finne svar på elles. I tillegg meiner vi at det er viktig at dei som har teke steget kan vere med. Det er dei som er beviset på at det vi seier er sant.

Vi takkar alle som vi gjennom kvelden kom innom standen, snakka med oss, eller berre såg på Hyllestad frå avstand. Vi ser fram til neste anledning, og er tilgjengelege når som helst dersom ein skulle har spørsmål, innspel eller berre vil ta ein prat.

HAFS-treff i Bergen

I morgon, fredag 19. oktober, er det duka for HAFS-treff i Bergen. Treffet er ei vidareføring av dei ulike kommunane sine utflyttartreff, seinast Brutreffet til Fjaler og Hyllestad for to år sidan. Vitsen med desse samlingane er å kome i kontakt med unge utflyttarar. Gjennom dette treffpunktet får ein informert om kva som skjer i heimkommunane, ein får direkte dialog med dei enkelte, og ein får sosialisert saman i trivlege rammer. Tidlegare har desse treffa vore svært vellukka, og fleire har i ettertid meldt at treffet har vore medverkande årsak til at ein valde å vende nasen heim.

Når treffet no går av stabelen, har det utvikla seg eit steg vidare. Som eit resultat av godt samarbeid i HAFS-regionen er det naturleg at alle kommunane i samarbeidet går i lag om eit slikt treff. Programmet er òg tilpassa dette, ein har lagt opp til noko felles program, og noko som kvar kommune styrer sjølv. I tillegg til at kommunane, ved politisk og adminstrativ leiing, er til stades, så er næringsorganisasjonane og utvalde verksemder med for å presentere seg for dei vi håpar er framtidige arbeidstakarar – eller kanskje gründarar.

Som vanleg er trivsel og det sosiale sett i sentrum. Harald Rønneberg dreg opp stemninga med sitt føredrag om å gjere ting ein ikkje kan, og det vert nydeleg mat og høve til noko godt i glaset. Vi i Hyllestad Næringsråd har pakka sakene, og ser fram til ein triveleg kveld saman med kjende og nye ansikt med interesse for regionen vår. Vel møtt, og kom gjerne innom for ein triveleg prat i løpet av kvelden!

Satsing på reiseliv

Laurdag 22. september arrangerte HNR seminar for reiselivsnæringa i kommunen. Målet med seminaret var å inspirere næringa, samstundes som ein gav eit fagleg påfyll. Denne gangen var heile næringa invitert til å delta, uavhengig av om ein er medlem i næringsrådet eller ei. Samlinga er ein del av handlingsprogrammet i prosjekt 20, som er beskrive nærare i førre post. Stiftinga Norsk Kvernsteinssenter var medarrangør, og innleiar. 

For å sikre god kvalitet i gjennomføringa, hadde ein invitert eit breitt spekter av innleiarar. Bill Taylor, sjølvstendig næringsdrivande rådgjevar for norske og utanlandske reiselivsdestinasjonar med særskilt fokus på natur, gav eit innblikk i marknaden, trendar og produktutvikling i eit internasjonalt perspektiv. Irene Baug informerte om status og planar for Norsk Kvernsteinssenter, med spesielt fokus på parken. Steinar Sørli fortalde om sin veg, frå idé til anerkjent operagard i Bygstad, og Joakim Systaddal, Arnold Michelsen og Roar Nordbø fortalde om ståa innan reiseliv i kommunen per i dag, og tankar om vegen vidare. 

Totalt møtte 26 personar, eit tal som ein seier seg godt nøgd med på dette stadiet. HNR vil følge opp møtet, og gå vidare med arbeidet med å utvikle reiselivsnæringa. Dersom du ikkje hadde høve til å delta på denne samlinga, men ynskjer å vere med vidare – ta kontakt med oss. Vi kan òg sende ut oppsummeringa og presentasjonane dersom det er ynskjeleg. 

Prosjekt 20 – satsing på lokalt næringsliv

2012 ligg an til å bli eit innhaldsrikt år for Hyllestad Næringsråd. På tampen av fjoråret vedtok styret å gå inn med 100.000 kr. i eigenkapital på eit prosjekt som vi sjølv utforma. Dette er seinare velsigna av årsmøtet, og fylkeskommunen har gjeve omstillingstilskot på kr. 300.000 i tillegg til eigenkapitalen vår. Målet med prosjektet er å gjere det eksisterande næringslivet i kommunen meir robust. Grunnen til at Hyllestad er omstillingskommune i utgangspunktet, er den sårbare bedriftsstrukturen – vi har ei stor bedrift og mange små, ingen midt i mellom.

Denne strukturen gjer oss sårbare. Dersom Havyard skulle gå inn i dårlegare tider, så har vi få eller ingen bedrifter som kan vere i stand til å demme opp for arbeidsløysa. Tvert om, så er mange av dei små bedriftene òg avhengige av Havyard for å ha arbeid, direkte eller indirekte. Det er såleis særs viktig at ein startar arbeidet med å gjere bedriftsstrukturen meir robust før det er for seint.

Kort oppsummert så har dette prosjektet ei målsetjing om å skape vekstavtalar med minst 10 bedrifter i kommunen. Det betyr enkelt forklart at ein skal jobbe målretta med å utvikle den enkelte bedrifta til å bli meir robust, og kunne ta større oppdrag i eit større geografisk område. Sidan HNR ikkje har eigne tilsette, så har ein hyra inn ekstern prosjektleiing til dette arbeidet. Den kontrakta gjekk til selskapet Micon og Arnold Mikkelsen. Han har erfaring frå liknande prosjekt tidlegare, og kjenner utfordringane og mogelegheitene som ligg i mindre kommunar.

No i juni er første del av arbeidet, forstudiet, fullført. Micon har hatt kontakt med alle medlemmane som hadde tid, og kartlagt kva kvar enkelt av dei tenkjer om vegen vidare. Nokre er nøgde med ståa slik som den er, og andre har tankar og planar om utvikling. Studiet skulle sjekke om det var grunnlag for å arbeide vidare, og ut frå rapporten frå Micon har styret beslutta å gå i gang med eit forprosjekt der vekstavtalane skal skrivast. No står det att å sjå kor mange, og ikkje minst kven som vert med på prosessen vidare.

Det som er heva over tvil er at det skjer mykje spanande i Hyllestad for tida. Gamleverftet skal gjennoppstå i ny ham som Hyllestad Utviklingspark, eit viktig prosjekt som det er knytt store forventningar til. Samstundes opplever omstillingsstyret ei auke av søknadar til næringsfondet, og reiselivsnæringa har fått ny giv etter at Kvernsteinsparken er nominert til å få UNESCO sin verdsarvstatus. Frå innsida tyder mykje på at Hyllestad endeleg er i ferd med å få sin del av gullalderen, som kysten har blitt spådd å få dei neste åra. Framleis er mykje usikkert, men med alminneleg god utteljing så kan Hyllestad verkeleg vere staden å vere for næring og nyskaping i åra som kjem.