Prosjekt 20 – satsing på lokalt næringsliv

2012 ligg an til å bli eit innhaldsrikt år for Hyllestad Næringsråd. På tampen av fjoråret vedtok styret å gå inn med 100.000 kr. i eigenkapital på eit prosjekt som vi sjølv utforma. Dette er seinare velsigna av årsmøtet, og fylkeskommunen har gjeve omstillingstilskot på kr. 300.000 i tillegg til eigenkapitalen vår. Målet med prosjektet er å gjere det eksisterande næringslivet i kommunen meir robust. Grunnen til at Hyllestad er omstillingskommune i utgangspunktet, er den sårbare bedriftsstrukturen – vi har ei stor bedrift og mange små, ingen midt i mellom.

Denne strukturen gjer oss sårbare. Dersom Havyard skulle gå inn i dårlegare tider, så har vi få eller ingen bedrifter som kan vere i stand til å demme opp for arbeidsløysa. Tvert om, så er mange av dei små bedriftene òg avhengige av Havyard for å ha arbeid, direkte eller indirekte. Det er såleis særs viktig at ein startar arbeidet med å gjere bedriftsstrukturen meir robust før det er for seint.

Kort oppsummert så har dette prosjektet ei målsetjing om å skape vekstavtalar med minst 10 bedrifter i kommunen. Det betyr enkelt forklart at ein skal jobbe målretta med å utvikle den enkelte bedrifta til å bli meir robust, og kunne ta større oppdrag i eit større geografisk område. Sidan HNR ikkje har eigne tilsette, så har ein hyra inn ekstern prosjektleiing til dette arbeidet. Den kontrakta gjekk til selskapet Micon og Arnold Mikkelsen. Han har erfaring frå liknande prosjekt tidlegare, og kjenner utfordringane og mogelegheitene som ligg i mindre kommunar.

No i juni er første del av arbeidet, forstudiet, fullført. Micon har hatt kontakt med alle medlemmane som hadde tid, og kartlagt kva kvar enkelt av dei tenkjer om vegen vidare. Nokre er nøgde med ståa slik som den er, og andre har tankar og planar om utvikling. Studiet skulle sjekke om det var grunnlag for å arbeide vidare, og ut frå rapporten frå Micon har styret beslutta å gå i gang med eit forprosjekt der vekstavtalane skal skrivast. No står det att å sjå kor mange, og ikkje minst kven som vert med på prosessen vidare.

Det som er heva over tvil er at det skjer mykje spanande i Hyllestad for tida. Gamleverftet skal gjennoppstå i ny ham som Hyllestad Utviklingspark, eit viktig prosjekt som det er knytt store forventningar til. Samstundes opplever omstillingsstyret ei auke av søknadar til næringsfondet, og reiselivsnæringa har fått ny giv etter at Kvernsteinsparken er nominert til å få UNESCO sin verdsarvstatus. Frå innsida tyder mykje på at Hyllestad endeleg er i ferd med å få sin del av gullalderen, som kysten har blitt spådd å få dei neste åra. Framleis er mykje usikkert, men med alminneleg god utteljing så kan Hyllestad verkeleg vere staden å vere for næring og nyskaping i åra som kjem.