Vedtekter

1. Namn
    Hyllestad Næringsråd

2. Føremål
Samarbeid mellom næringslivet og kommunen i eit felles råd som skal
medverke til vekst og utvikling.
Hyllestad Næringsråd har som føremål å samle reelle og potensielle
næringsdrivande som er intersserte i næringsutvikling i Hyllestad i arbeid
for å stø tiltak som vil vere til gagn for medlemmene, bygdene og nærmiljøa.
I dette ligg å fremje eit godt samarbeid mellom medlemmene, og i høve til
styresmaktene og frivillige organisasjonar.

3. Medlemskap
Etablerte verksemder og verksemder i etableringsfasen kan bli medlemmer.
Styret avgjer ved vanleg fleirtal om kven som kan takast opp som medlem.
Utmelding skal skje skriftleg til styret.

4. Styret
Styret skal vere samansett av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret bør
ha ei samansetjing som representerar ulike næringar. Hyllestad kommune skal
ha eit medlem i styret. Leiar skal veljast særskilt på årsmøtet kvart år. Hyllestad
kommune sin reprsentant kan ikkje veljast til leiar.
2 av styremedlemmene og varamedlemmene står på val kvart år.
Styret vel sjølv nestleiar og kasserar.

5. Sekretæriat
Den tilsette daglege leiar/sekretæriat står for den daglege drifta i
Hyllestad Næringsråd og har forslagsrett og innstillingsrett til styret.

6. Valnemnd/revisor
    Årsmøtet vel revisor og valnemnd.

7. Styremøte/Medlemsmøte
Styremøte vert halde min. 4 gonger pr. år. Møte vert halde når det fell
naturleg eller når leiaren eller min. 2 av medlemmene i styret krev det.
Det skal utarbeidast styreinstruks. Medlemsmøte vert halde minst 2 gonger
pr. år. Eit av desse møta kan vere årsmøtet. Det skal kallast inn til medlems-
møte med 8 dagers varsel. Det skal haldast medlemsmøte når minst 20% av
medlemmene krev det.

8.Årsmøte
Berre medlemmer i Hyllestad Næringsråd har stemmerett på årsmøtet, personleg
eller med fullmakt. Ingen kan møte med meir enn 1-ein fullmakt.
Styret kallar inn årsmøtet med 8 dagers varsel innan utgangen av mars.
Med innkallinga til årsmøtet fylgjer sakliste, rekneskap, årsmelding og framlegg
til budsjett, samt andre saker som ein ynskjer lagt fram for årsmøtet.
Saker som skal handsamast av årsmøtet:

– Godkjenning av innkalling/sakliste
– Godkjenning av årsmelding
– Godkjenning av revidert rekneskap
– Fastsetjing av medlemskontingent/budsjett
– Val av leiar
– Val av styremedlemmer og varamedlemmer
– Val av revisor
– Val av valnemnd
– Andre saker som vert lagt fram for årsmøtet i følgje innkallinga

Årsmøtet er vedtaksført når minst 1/3 avmedlemmene er til stades eller
med fullmakt.
Dersom årsmøtet ikkje er vedtaksført fasstset styret nyh dato for årsmøtet
med 8 dagers varsel. Det nye årsmøtet er vedtaksført utan omsyn til kor mange
medlemmer som møter.

9. Ekstraordinært årsmøte
    Ekstraordinært årsmte skal haldast når styret eller minst halvparten av
medlemmene krev dette. På ekstraordinært årsmøte kan ikkje andre saker
takast opp enn dei som er gjort kjent i innkalling.

10. Vedtektsendringar
      Framlegg til endring av vedtektene skal fram til årsmøtet, som med 2/3
fleirtal kan vedta endringar. Framlegg til endring av vedtektene må vere
styret i hende innan 1. mars.  Framlegg til endring skal sendast ut saman
med innkallinga til årsmøtet.

11. Oppløysing
Framlegg om oppløysing må leggjast fram for årsmøtet der det vert kravd
2/3 fleirtal.  Framlegg om oppløysing må vere sett fram til styret innan
utgangen av året.  I samband med vedtak om oppløysing tek årsmøtet
avgjerd om disposisjon av eiga i rådet.

Gjeldane vedtekter vart sist endra av årsmøtet 20.03.07

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s